In/Exclusiecriteria

Bloemendael is een particuliere woon- en zorgvoorziening en biedt in een kleinschalige en exclusieve woonomgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen. Wij voorzien in:

-Zorg voor onbepaalde tijd, van licht tot intensief
-Begeleiding
-Zorghotelservice
-Service aan huis (maaltijdservice, personenalarmering, administratieve service)
-Overige diensten: fysiotherapie, pedicure, schoonheidsspecialiste, kapper

Bij de intake van aspirant-cliënten wordt gelet op een evenwicht tussen cliënten met somatische en met een psychogeriatrische zorgvraag. De zorgzwaarte moet inpasbaar zijn binnen het zorgaanbod en de mogelijkheden voor adequate en verantwoorde zorgverlening. Daarnaast streeft Bloemendael naar een evenwichtige verdeling tussen het aantal vrouwen en mannen. Ook wordt beoordeeld of deelname aan de groepsverzorging nodig en mogelijk is. Afhankelijk van het type appartement wordt er geselecteerd op echtparen of alleenstaanden.

Bloemendael garandeert de cliënt 24 uur per dag, 7 dagen per week service en professionele zorg. Ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt kan de cliënt in eigen appartement blijven wonen, mits medisch-verpleegkundig en sociaal verantwoord. Alle zorg – van lichte zorg tot terminale zorg – kan worden geleverd, met uitsluiting van infuusgebruik.

De zorg kan worden ondersteund door het gebruik van domotica. Deze wordt altijd ingezet in overleg met en met schriftelijke toestemming van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Bloemendael heeft beleid opgesteld m.b.t. het toepassen van vrijheidsbeperking, de duur van het gebruik en de tussentijdse interne en externe toetsing. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden nooit onder dwang toegepast.

Inclusiecriteria

 • Somatische aandoening of beperking
 • Psychogeriatrische aandoening
 • Lichamelijke handicap
 • Zintuigelijke handicap of communicatieve stoornis
 • Psychosociale problemen

Per ziektebeeld:

 • Beroerte (CVA)
 • Chronische longaandoening
 • Dementie/Alzheimer
 • Korsakov (mits medisch-verpleegkundig en sociaal verantwoord)
 • Spierziekten
 • Hersenziekten (o.a. Parkinson)
 • Ziekten van het zenuwstelsel (o.a. Multiple Sclerose)
 • Reumatische aandoeningen
 • Slechthorendheid/doofheid
 • Slechtziendheid/blindheid
 • Palliatieve/terminale zorg

Bloemendael is een voorziening op algemene grondslag, waardoor er geen uitsluitingen zijn op basis van geloof of cultuur.

Exclusiecriteria:

Het beleid van Bloemendael is er op gericht dat cliënten in principe niet worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. Van dit beleid wordt afgeweken wanneer verblijf in Bloemendael medisch-verpleegkundig dan wel sociaal gezien niet meer verantwoord is. Dit kan het geval zijn wanneer:

 • Aan de cliënt geen adequate zorg meer kan worden geboden (bijvoorbeeld door zorgweigering).
 • De hygiënische omstandigheden van dien aard zijn dat zij ernstige gezondheidsrisico’s op kunnen leveren.
 • De veiligheid van de cliënt of zorgverlener niet (meer) kan worden gewaarborgd.
 • De cliënt een gevaar vormt voor overige cliënten.
 • De cliënt overmatig agressief gedrag vertoont jegens medewerkers of medecliënten.
 • De cliënt aanhoudend ernstige overlast bezorgt aan zijn directe omgeving.

Wanneer er sprake is van een van bovenvermelde situaties, zal op verzoek van de directeur en/of zorgmanager een multidisciplinair team worden samengesteld dat de situatie beoordeelt. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, de huisarts, de directeur, zorgmanager of diens plaatsvervanger, teamleider en contactverzorgende.

Procedure voor uitstroom:

Indien door het multidisciplinair team de conclusie is getrokken dat er structureel sprake is van ernstig gevaar of onverantwoord risico en dat tot uitplaatsing moet worden overgegaan, dan bespreekt de directeur en/of de zorgmanager de uitkomsten van het multidisciplinair overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.

In samenspraak met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger wordt gekeken naar de mogelijkheden voor plaatsing in verpleeghuis of anderszins.

De zorgmanager of diens plaatsvervanger begeleidt de uitplaatsing en onderhoudt de contacten met familie en bij de uitplaatsing betrokken organisaties.

Indien er sprake is van een acute crisissituatie zal op basis van het daartoe opgestelde beleid worden gehandeld.